Chwilio


Category:

Type:

Price Range:

Number of Bedrooms:

Location
Yn yr Adran Yma

 

Gwerthu Eiddo
Pam defnyddio Eiddo i werthu eich Eiddo?

Gan fod gwerthu tŷ yn broses hir a chymhleth, gallwn ni ei wneud mor hawdd a didrafferth â phosib.

Prisio Manwl
Gallwn gynnig prisio heb oblygiadau yn rhad ac am ddim. Ein nod yw gwerthu eich eiddo am y pris gorau mewn cyn lleied o amser â phosib. Bydd y pris yn seiliedig ar adroddiad diweddaraf a chywir y farchnad sy’n cynnwys eiddo tebyg a werthwyd yn eich ardal am y pris gorau a dderbyniwyd.

Cyfarwyddyd i gyfreithiwr
Bydd gwerthiant llwyddiannus yn dibynnu ar gyfarwyddyd cyfreithiwr profiadol ac effeithiol. Er mwyn peidio gwastraffu amser, mae’n syniad da chwilio am gyfreithiwr a gwneud penderfyniad cyn rhoi eich eiddo ar y farchnad.

Gallwn gynnig awgrymiadau os oes angen.

Tystysgrif Perfformiad Ynni
Gallwn drefnu Tystysgrif Perfformiad Ynni ar eich rhan. Dylid cyflwyno hwn cyn dechrau marchnata unrhyw eiddo oherwydd ei fod bellach yn ofyniad cyfreithlon.

Arddangos eich eiddo
“Mae’r olwg gyntaf yn cyfri!!” I werthu’n llwyddiannus mae edrychiad eich eiddo yn hanfodol bwysig. Meddyliwch am waith cynnal a chadw sydd angen ei wneud, fel côt o baent i rai mannau a chlirio unrhyw lanast i wneud yr ystafelloedd edrych yn fwy.

Byddwn wedyn yn tynnu lluniau, creu Rhithdaith 360° , creu cynlluniau llawr rhyngweithiol ac ysgrifennu disgrifiad cynhwysfawr o’r eiddo. Byddwn yn gwneud hyn i gyd o fewn un ymweliad.

Hysbysebu
Byddwn yn anfon drafft o fanylion eich eiddo i chi er mwyn i chi gael eu gweld. Yna, byddwn yn anfon taflenni proffesiynol i brynwyr posib sydd ar ein rhestr bostio. Rydym hefyd yn defnyddio e-byst a negeseuon testun. Byddwn wedyn yn llwytho eich eiddo i fyny ar ein gwefan bersonol ynghyd â’r Rhithdaith 360° a chaiff arwydd Ar Werth ei osod tu allan i’ch eiddo. Gwneir yr holl hysbysebu lleol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rydym hefyd yn marchnata ein tai i gyd ar eiddo portal Rightmove, papurau lleol ac ein tudalennau busnes ar safleoedd rhwydwaith cymdeithasol fel ‘Facebook’ a ‘Twitter’.

Ymweliadau ar y cyd
Mae ein hyblygrwydd gydag oriau agor yn hanfodol i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd ymweld â’ch eiddo. Wrth gyd-fynd â phrynwyr posib i’r ymweliadau, bydd ein harbenigedd yn help i werthu eich eiddo.

Cael cynnig
Fe wnawn roi gwybod i chi ar lafar ac yn ysgrifenedig cyn gynted ag y daw cynnig i law.

Bydd unrhyw amgylchiadau arbennig s’yn ymwneud â’r cynnig hefyd yn cael ei ddatgan yn ysgrifenedig a byddwn yn gwirio gallu’r prynwr i fynd rhagddo cyn i chi benderfynu derbyn y cynnig.

Cytuno ar gynnig
Unwaith y byddwch yn derbyn cynnig yna byddwn yn mynd ymlaen â’r canlynol:

• Paratoi memorandwm pryniant
• Ysgrifennu at yr holl bartïon i gadarnhau’r pris a gytunwyd arno
• Gofyn i chi gadarnhau manylion eich cyfreithiwr

Bydd eich cyfreithiwr yn anfon drafft o gytundeb at gyfreithiwr y prynwr a fydd wedyn yn cynnal ymholiadau rhagarweiniol. Ar yr un amser gallwch gytuno ar ddyddiad i gael gwneud arolwg o’ch eiddo, cyfnewid cytundebau a dyddiad cwblhau arfaethedig.

Drwy gydol y broses hon fe wnawn eich cynghori a thrafod ar eich rhan, gan adael i chi wybod am bob cam. Ni, hefyd, fydd yn gofalu am arolygiadau gwerthiant i wneud yn siŵr bod popeth yn mynd yn ei flaen mor rhwydd â phosib.

Cyfnewid cytundebau

Bydd cyfnewid cytundebau yn digwydd pan fydd y canlynol wedi eu cytuno a’u cadarnhau:

• Ymholiadau rhagarweiniol yn dilyn derbyn drafft o’r cytundeb
• Ymholiadau lleol
• Darnau gosod sefydlog sydd i’w cynnwys yn yr arwerthiant
• Cynnig morgais y prynwr

Unwaith y bydd y ddau barti wedi arwyddo’r cytundeb, bydd y blaendal (fel arfer 5% o’r pris terfynol) yn cael ei drosglwyddo’n delegraffig neu ei dalu fel drafft banc gan gyfreithiwr y prynwr i’ch cyfreithiwr chi. Penderfynir ar y dyddiad cwblhau drwy gytundeb ar y cyd.

Cwblhau

Cwblhau yw pan fydd y swm sy’n weddill ( fel arfer 95%) wedi ei drosglwyddo gan gyfreithiwr y prynwr i gyfrif eich cyfreithiwr chi.

Bydd eich cyfreithiwr yn rhoi gwybod i chi pryd fydd yr arian ar gael yn eich cyfrif ac yn rhoi’r awdurdod i ni ryddhau’r allweddau i’r prynwr.

Llongyfarchiadau ar werthu eich eiddo!