Chwilio


Category:

Type:

Price Range:

Number of Bedrooms:

Location
 

Prynu Eiddo
Canllawiau ar sut i brynu’r eiddo priodol

Diffinio eich gofynion
Cyn prynu eiddo, penderfynwch yn gyntaf am beth yr ydych yn chwilio. A fyddwch angen man parcio a gardd, faint o ystafelloedd gwely yr ydych ei angen, os mai tŷ, fflat neu hyd yn oed safle i adeiladu arno? Dewiswch yr ardal i ganolbwyntio arni. Ystyriwch hefyd beth yw manteision y lleoliad - a ydy ysgolion, mynediad at drafnidiaeth a siopau yn bwysig i chi? Cofrestrwch eich manylion efo ni ac fe gychwynnwn ar y broses o chwilio am eiddo i chi. Byddwch yn cael negeseuon testun, e-bost neu alwad ffôn (eich dewisiad cysylltu chi) cyn gynted ag y daw eiddo addas ar y farchnad a all fod yr union beth yr ydych yn chwilio amdano. Gallwn drefnu ymweliad ar eich cyfer ar amser fydd yn gyfleus i chi a’r gwerthwr.

Byddwch hefyd angen penderfynu ar eich cyllid. Os byddwch angen morgais yna mae cael Cytundeb Mewn Egwyddor gan eich benthyciwr yn eich rhoi mewn sefyllfa gryfach pan fyddwn wedi dod o hyd i eiddo addas ar eich cyfer.

Trefnu Ymweliad
Os bydd unrhyw un o’n heiddo yn ateb eich gofynion, yna'r gam nesaf yw, i ni drefnu ymweliad ar amser sy’n gyfleus i chi a’r gwerthwr.

Gwneud cynnig
Pan ddewch o hyd i eiddo sy’n eich plesio ac yr union math o beth yr ydych yn chwilio amdano, rhowch gynnig. Fe gyflwynwn eich cynnig ar lafar ac yn ysgrifenedig i’r gwerthwr. Cewch hefyd gadarnhad ysgrifenedig bod eich cynnig wedi ei basio ymlaen ac fe wnawn eich diweddaru ar unrhyw ddatblygiad.

Cynnig yn cael ei dderbyn
Os yw’r cynnig yn cael ei dderbyn, yna caiff yr eiddo ei hysbysebu fel SSTC (wedi ei werthu yn amodol ar gytundeb -“sold subject to contract”). (Mae pob cynnig yn ddibynnol ar arolwg a chytundeb). Byddwch felly yn barod i apwyntio cyfreithiwr i weithio ar gytundeb ar eich rhan.

Arolwg
O fewn ychydig ddyddiau o gytuno i’r morgais o ran egwyddor, dylai eich benthyciwr (os bydd morgais ar yr eiddo) drefnu i syrfëwr brisio’r eiddo.

Cyfnewid cytundebau
Ar ôl i’r cyfreithiwr gwblhau’r gwiriadau angenrheidiol, fe ofynnir i chi arwyddo cytundeb sy’n eich ymrwymo’n gyfreithlon i’r pryniant. Bryd hynny bydd yn rhaid i chi dalu blaendal am yr eiddo - fel arfer o leiaf 5% o’r pris a hefyd bydd angen cytuno ar ddyddiad i gwblhau’r gwerthiant.

Cwblhau’r cytundeb
Cytunir ar y dyddiad hwn rhwng eich cyfreithiwr chi â chyfreithiwr y gwerthwr, fel arfer ychydig o wythnosau wedi’r cyfnewid cytundebau. Dyma pryd y byddwch chi o’r diwedd yn berchen ar yr eiddo. Gallwn ni felly roi’r allweddau i chi!

Symud i mewn
Byddwch yn barod am dŷ yn llawn bocsys!!